Yuēhànfúyīn 8:54

54 Yēsū huídá shuō , wǒ ruò róngyào zìjǐ , wǒde róngyào jiù suàn bùdé shénme . róngyào wǒde nǎi shì wǒde fù , jiù shì nǐmen suǒ shuō shì nǐmen de shén .