Yuēhànfúyīn 9:11

11 Tā huídá shuō , yǒu yī gèrén míng jiào Yēsū . tā hé nì mò wǒde yǎnjing , duì wǒ shuō , nǐ wǎng Xīluóyà chízi qù xǐ . wǒ qù yī xǐ , jiù kànjian le .