Yuēhànfúyīn 9:15

15 Fǎlìsaìrén yĕ wèn tā shì zĕnme dé kànjian de . xiāzi duì tāmen shuō , tā bǎ nì mò zaì wǒde yǎnjing shàng , wǒ qù yī xǐ , jiù kànjian le .