Yuēhànfúyīn 9:16

16 Fǎlìsaìrén zhōng yǒude shuō , zhège rén bú shì cōng shén lái de , yīnwei tā bú shǒu ānxīrì . yòu yǒu rén shuō , yī gè zuì rén zĕn néng xíng zhèyàng de shénjī ne . tāmen jiù qǐ le fēn zhēng .