Yuēhànfúyīn 9:2

2 Méntǔ wèn Yēsū shuō , Lābǐ , zhè rén shēng lái shì xiāyǎn de , shì shuí fàn le zuì , shì zhè rén ne , shì tā fùmǔ ne .
Do Not Sell My Info (CA only)