Yuēhànfúyīn 9:22

22 Tā fùmǔ shuō zhè huà , shì pà Yóutaìrén , yīnwei Yóutaìrén yǐjing shāngyì déng le , ruò yǒu rèn Yēsū shì Jīdū de , yào bǎ tā gǎn chū gōngtáng .