Yuēhànfúyīn 9:41

41 Yēsū duì tāmen shuō , nǐmen ruò xiā le yǎn , jiù méiyǒu zuì le . dàn rújīn nǐmen shuō , wǒmen néng kànjian , suǒyǐ nǐmen de zuì hái zaì .