Yēlìmǐāigē 1:15

15 Zhǔ qīng qì wǒ zhōngjiān de yīqiè yǒng shì , zhāo jù duō rén ( yuánwén zuò dà huì ) gōngjī wǒ , yào yē suì wǒde shàonián rén . zhǔ jiāng Yóudà jūmín chuaì xià , xiàng zaì jiǔ zhà zhōng yíyàng .
Do Not Sell My Info (CA only)