Yēlìmǐāigē 2:16

16 Nǐde chóudí dōu xiàng nǐ dàdà zhāng kǒu . tāmen chīxiào , yòu qièchǐ shuō , wǒmen tūn miè tā . zhè zhēn shì wǒmen suǒ pànwàng de rìzi líndào le . wǒmen qīnyǎn kànjian le .
Do Not Sell My Info (CA only)