Yēlìmǐāigē 4:12

12 Dì shang de jūnwáng hé shìshang de jūmín dōu bú xìn dírén hé chóudí néng jìn Yēlùsǎlĕng de chéng mén .
Do Not Sell My Info (CA only)