URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Mǎtaìfúyīn 25:18

18 Dàn nà lǐng yī qiā de , qù jué kāi dì , bǎ zhǔrén de yínzi máicáng le .
Do Not Sell My Info (CA only)