Mǎtaìfúyīn 25:45

45 Wáng yào huídá shuō , wǒ shízaì gàosu nǐmen , zhèxie shì nǐmen jì bú zuò zaì wǒ zhè dìxiōng zhōng yī ge zuì xiǎo de shēnshang , jiù shì bú zuò zaì wǒ shēnshang le .
Do Not Sell My Info (CA only)