URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Mǎtaìfúyīn 7:16

16 Píng zhe tāmende guǒzi , jiù kĕyǐ rèn chū tāmen lái . jīngjí shang qǐnéng zhāi pútào ne . jíli lǐ qǐnéng zhāi wúhuāguǒ ne .
Do Not Sell My Info (CA only)