Míjiāshū 1:13

13 Lá jí de jūmín nǎ , yào yòng kuaì mǎ tào chē . Xī \'ān mín ( mín yuánwén zuò nǚzi ) de zuì yóu nǐ ér qǐ . Yǐsèliè rén de zuì guō zaì nǐ nàli xiǎn chū .
Do Not Sell My Info (CA only)