Míjiāshū 1:16

16 Yóudà a , yào wèi nǐ suǒ xǐaì de érnǚ jiǎnchú nǐde tóufa , shǐ tóu guāng tū . yào dàdà dì guāng tū , rútóng tū yīng . yīnwei tāmen dōu beìlǔ qù líkāi nǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)