Míjiāshū 1:5

5 Zhè dōu yīn Yǎgè de zuì guō , Yǐsèliè jiā de zuìè . Yǎgè de zuì guō zaì nǎli ne . qǐbù shì zaì Sāmǎlìyà ma . Yóudà de qiū tán zaì nǎli ne , qǐbù shì zaì Yēlùsǎlĕng ma .
Do Not Sell My Info (CA only)