Míjiāshū 1:8

8 Xiānzhī shuō , yīncǐ wǒ bì dàshēng āi hào , chì jiǎo lòu tǐ ér xíng . yòu yào hū haó rú yĕ gǒu , āi wū rú tuó niǎo .
Do Not Sell My Info (CA only)