Míjiāshū 3:11

11 Shǒulǐng wèi huìlù xíng shĕnpàn , jìsī wèi gù jià shī xùn huì , xiānzhī wèi yínqián xíng zhān bo . tāmen què yǐ laì Yēhéhuá , shuō , Yēhéhuá bú shì zaì wǒmen zhōngjiān ma . zāihuò bì bù líndào wǒmen .
Do Not Sell My Info (CA only)