Míjiāshū 3:5

5 Lún dào shǐ wǒ mín zǒu chāi lù de xiānzhī , tāmen yá chǐ yǒu suǒ jiaó de , tāmen jiù hūhǎn shuō , píngān le . fán bú gōngjǐ tāmen chī de , tāmen jiù yùbeì gōngjī tā ( yùbeì gōngjī tā huò zuò shuō bì zāoyù dāobīng ) Yēhéhuá rúcǐ shuō ,
Do Not Sell My Info (CA only)