Míjiāshū 3:9

9 Yǎgè jiā de shǒulǐng , Yǐsèliè jiā de guān zhǎng a , dāng tīng wǒde huà . nǐmen yànwù gōngping , zaì yīqiè shì shang qū wǎng zhèngzhí .
Do Not Sell My Info (CA only)