Míjiāshū 4:3

3 Tā bì zaì duō guó de mín zhōng shīxíng shĕnpàn , wèi yuǎnfāng qiángshèng de guó duàndìng shìfēi . tāmen yào jiāng dāo dá chéng lí tóu , bǎ qiāng dá chéng lián dāo . zhè guó bú jǔ dāo gōngjī nà guó , tāmen yĕ bú zaì xuéxí shān shì .
Do Not Sell My Info (CA only)