Míjiāshū 5:2

2 Bólìhéng , Yǐfǎtā a , nǐ zaì Yóudà zhū chéng zhōng wèi xiǎo . jiānglái bì yǒu yī wèi cóng nǐ nàli chūlai , zaì Yǐsèliè zhōng wèi wǒ zuò zhǎngquán de . tāde gēnyuán cóng gèn gǔ , cóng taì chū jiù yǒu .
Do Not Sell My Info (CA only)