Míjiāshū 5:4

4 Tā bì qǐlai , yǐkào Yēhéhuá de dà néng , bìng Yēhéhuá tā shén zhī míng de wēiyán , mù yǎng tāde yáng qún . tāmen yào ānrán jūzhù . yīnwei tā bì rì jiàn zūn dà , zhídào dìjí .
Do Not Sell My Info (CA only)