Míjiāshū 6:12

12 Chéng lǐ de fù hù mǎn xíng qiángbào , qízhōng de jūmín yĕ shuōhuǎng yán , kǒu zhōng de shétou shì guǐzhà de .
Do Not Sell My Info (CA only)