Míjiāshū 6:5

5 Wǒde bǎixìng a , nǐmen dāng zhuī niàn Móyē wáng bā lēi suǒ shè de móu , hé Bǐĕr de érzi Bālán huídá tāde huà , bìng nǐmen cóng shén tíng dào Jíjiǎ suǒ yùjiàn de shì , hǎo shǐ nǐmen zhīdào Yēhéhuá gōngyì de zuòwéi .
Do Not Sell My Info (CA only)