Míjiāshū 6:8

8 Shìrén nǎ , Yēhéhuá yǐ zhǐshì nǐ hé wèi shàn . tā xiàng nǐ suǒ yào de shì shénme ne . zhǐyào nǐ xíng gōngyì , hǎo liánmǐn , cún qiābēi de xīn , yǔ nǐde shén tóngxíng .
Do Not Sell My Info (CA only)