Míjiāshū 7:12

12 Dāng nà rì , rén bì cóng Yàshù , cóng Āijí de chéngyì , cóng Āijí dào dà hé , cóng zhè hǎi dào nà hǎi , cóng zhè shān dào nà shān , dōu guī dào nǐ zhèlǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)