Míjiāshū 7:2

2 Dì shang qiánchéng rén miè jǐn , shì jiān méiyǒu zhèngzhí rén . gèrén máifu , yào shārén liúxuè . dōu yòng wǎngluó liè qǔ dìxiōng .
Do Not Sell My Info (CA only)