Míjiāshū 7:5

5 Búyào yǐ laì línshè . búyào xìn kào mì yǒu . yào shǒu zhù nǐde kǒu , búyào xiàng nǐ huái zhōng de qī tí shuō .
Do Not Sell My Info (CA only)