Míjiāshū 7:6

6 Yīnwei , érzi miǎoshì fùqin , nǚér kàng jù mǔqin , xífù kàng jù pópo . rén de chóudí , jiù shì zìjǐ jiā lǐ de rén .
Do Not Sell My Info (CA only)