URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Níxīmǐjì 13:10

10 Wǒ jiàn Lìwèi rén suǒ dāng dé de fēn , wú rén gōngjǐ tāmen , shènzhì gòngzhí de Lìwèi rén yǔ gē chàng de , jū gè bēn huí zìjǐ de tiándì qù le .
Do Not Sell My Info (CA only)