URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Níxīmǐjì 5:4

4 Yǒude shuō , wǒmen yǐjing zhǐ zhé tiándì , pútaóyuán , jiè le qián gĕi wáng nà shuì .
Do Not Sell My Info (CA only)