URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Níxīmǐjì 6:7

7 Nǐ yòu paì xiānzhī zaì Yēlùsǎlĕng zhǐ zhe nǐ xuānjiǎng , shuō zaì Yóudà yǒu wáng . xiànzaì zhè huà bì chuán yǔ wáng zhī . suǒyǐ qǐng nǐ lái , yǔ wǒmen bǐcǐ shāngyì .
Do Not Sell My Info (CA only)