URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Níxīmǐjì 9:4

4 Yéshūyà , Bāní , Jiǎmiè , Shìbāní , Bùní , Shìlìbǐ, Bāní , Jīnání zhàn zaì Lìwèi rén de tái shang , dàshēng āi qiú Yēhéhuá tāmende shén .
Do Not Sell My Info (CA only)