URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Mínshùjì 11:33

33 Ròu zaì tāmen yá chǐ zhī jiàn shàng wèi jiaó làn , Yēhéhuá de nùqì jiù xiàng tāmen fā zuò , yòng zuì zhòng de zāiyāng jī shā le tāmen .
Do Not Sell My Info (CA only)