URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Mínshùjì 15:35

35 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , zǒng yào bǎ nà rén zhìsǐ . quánhuì zhòng yào zaì yíng waì yòng shítou bǎ tā dá sǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)