Mínshùjì 22:8

8 Bālán shuō , nǐmen jīnyè zaì zhèlǐ zhù sù , wǒ bì zhào Yēhéhuá suǒ xiǎoyù wǒde huí bào nǐmen . Móyē de shǐ chén jiù zaì Bālán nàli zhù xià le .
Do Not Sell My Info (CA only)