Mínshùjì 26:57

57 Lìwèi rén , àn zhe tāmende gè zú beì shǔ de , shǔ Géshùn de , yǒu Géshùn zú . shǔ Gēxiá de , yǒu Gēxiá zú . shǔ Mǐlālì de , yǒu Mǐlālì zú .
Do Not Sell My Info (CA only)