URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Mínshùjì 28:12

12 Mĕi zhǐ gōngniú yào yòng tiaó yóu de xì miàn yīfǎ shí fèn zhī sān zuòwéi sù jì . nà zhǐ gōng yáng yĕ yòng tiaó yóu de xì miàn yīfǎ shí fèn zhī èr zuòwéi sù jì .
Do Not Sell My Info (CA only)