URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Mínshùjì 28:17

17 Zhè yuè shí wǔ rì shì jiéqī , yào chī wú jiào bǐng qī rì .
Do Not Sell My Info (CA only)