Mínshùjì 32:27

27 Dàn nǐde púrén , fán daì bīngqì de , dōu yào zhào wǒ zhǔ suǒ shuō de huà , zaì Yēhéhuá miànqián guò qù dǎzhàng .
Do Not Sell My Info (CA only)