URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Mínshùjì 33:4

4 Nàshí , Āijí rén zhēng zàng mái tāmende zhǎngzǐ , jiù shì Yēhéhuá zaì tāmen zhōngjiān suǒ jī shā de . Yēhéhuá yĕ baìhuaì tāmende shén .
Do Not Sell My Info (CA only)