URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Mínshùjì 35:8

8 Yǐsèliè rén suǒ de de dì yè cóng zhōng yào bǎ xiē chéngyì gĕi Lìwèi rén . rén duō de jiù duō gĕi , rén shǎo de jiù shǎo gĕi . gè zhīpaì yào àn suǒ chéngshòu wéi yè zhī dì bǎ chéngyì gĕi Lìwèi rén .
Do Not Sell My Info (CA only)