URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Mínshùjì 8:19

19 Wǒ cóng Yǐsèliè rén zhōng jiàng Lìwèi rén dàng zuò shǎngcì gĕi Yàlún hé tāde érzi , zaì huì mù zhōng bàn Yǐsèliè rén de shì , yòu wéi Yǐsèliè rén shú zuì , miǎndé tāmen āijìn shèng suǒ , yǒu zāiyāng líndào tāmen zhōngjiān .
Do Not Sell My Info (CA only)