URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Zhēnyán 13:12

12 Suǒ pànwàng de chíyán wèi dé , líng rén xīn yōu . suǒ yuànyì de líndào , què shì shēngmìng shù .
Do Not Sell My Info (CA only)