URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Zhēnyán 17:14

14 Fēn zhēng de qǐtóu , rú shuǐ fàng kāi . suǒyǐ zaì zhēng nào zhī xiān , bì dāng zhǐxī zhēngjing .
Do Not Sell My Info (CA only)