URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Zhēnyán 19:29

29 Xíngfá shì wèi xiè màn rén yùbeì de . biāndǎ shì wèi yúmeì rén de bēi yùbeì de .
Do Not Sell My Info (CA only)