URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Zhēnyán 22:10

10 Gǎn chū xiè màn rén , zhēng duān jiù xiāo chú , fèn zhēng hé xiūrǔ , yĕ bì zhǐxī .
Do Not Sell My Info (CA only)