URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Zhēnyán 24:23

23 Yǐxià yĕ shì zhìhuì rén de zhēnyán . shĕnpàn shí kàn rén de qíngmian , shì bù hǎo de .
Do Not Sell My Info (CA only)