URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Zhēnyán 4:16

16 Zhè dĕng rén ruò bù xíng è , bùdé shuìjiào . bù shǐ rén diēdǎo , shuì wò bù ān .
Do Not Sell My Info (CA only)